Project Description

Een van de onderdelen van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een Bestuursovereenkomst tussen  LTO Nederland, VEWIN, IPO en de Ministeries van LNV en I&W. Doel is een aanvullende aanpak nitraatuitspoeling vanuit agrarische bedrijfsvoering in 40 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland waar drinkwaterwinning plaats vindt. De aanpak gaat uit van synergie tussen bodem en water en het vakmanschap van de agrariër, waarbij deze laatste mag rekenen op begeleiding om de benodigde maatregelen te nemen. De overeenkomst is met ondersteuning van ORG-ID (John Steegh) tot stand gekomen en in december 2017 getekend.

Om een vliegende start van de uitvoering van de Bestuursovereenkomst mogelijk te maken hebben de betrokken partijen ORG-ID (Leo Joosten, John Steegh en Caroline van de Veerdonk) gevraagd het proces te faciliteren in de periode januari t/m juli 2018. De inzet was meervoudig en divers: van het bevorderen van de totstandkoming van regionale uitvoeringsovereenkomsten en de definitieve gebiedskeuze (na regionale toetsing van de RIVM-lijst zijn er nog 11 gebieden afgevallen en 5 gebieden bijgekomen), via het verkennen van de mogelijkheden tot geoorloofde staatssteun, tot het uitwerken van een aanpak voor monitoring.

Inmiddels zijn in Drenthe, Overijssel, Gelderland, N-Brabant en Limburg uitvoeringsovereenkomsten gesloten tussen de regionale partijen en is de werving van deelnemers in volle gang. Ook de landbouwsector zelf trekt er hard aan om de afspraken tot een succes te maken. Zie: Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan

Voor meer informatie: joosten@org-id.org , steegh@org-id.org of veerdonk@org-id.org