Project Description

Op verschillende plekken in de veenweiden wordt ervaring opgedaan met de teelt van lisdodden. Lisdodde lijkt door de in potentie brede toepassingsmogelijkheden het meest kansrijke alternatief voor melkveehouderij op plekken in de veenweiden waar bodemdaling gestopt moet worden. Om een reëel alternatief te zijn voor melkveehouderij moet er wel vraag zijn naar lisdodde.

Daarvoor moeten zowel de vraag naar lisdoddeproducten als een keten ontwikkeld worden. Daarom maken Roelof Westerhof en Hans Slootweg in opdracht van de provincie Zuid-Holland een picknicktafel en tiny cabin van lisdodde. We zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen in binnen- en buitenland die hiermee experimenteren en investeren zelf ook in het traject. We doorlopen de stappen in de keten, traceren de knelpunten daarin en proberen deze op te lossen. Tegelijk gaan we na welke omvang nodig is om de stappen in de keten rendabel te maken. Van het geheel komt een beeldend verslag.

Zowel de picknicktafel als de tiny cabin worden op verschillende plekken getoond. Zo kunnen we gelijk de vraag naar producten die gemaakt zijn van lisdodden stimuleren. Met de picknicknicktafel gebeurt dit al volop. De tiny cabin leveren we naar verwachting medio 2019 op.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van- en wordt ingepast in een breder traject van verkenning en onderzoek naar de doorontwikkeling van natte teelten als handelingsperspectief en verdienmodel op veengronden. Dat gebeurt in een zogenaamde “deelexpeditie natte teelten”, als onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling waar de provincie partner in is.