Project Description

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West, waarin provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat in West-Nederland samenwerken om de Kaderrichtlijn Water te implementeren, heeft een aanvullende regionale nutriëntenaanpak ontwikkeld en geïmplementeerd. Maar de opschaling van voorlopers naar peloton stagneert. En er is onduidelijkheid over de afstemming tussen generiek en regionaal beleid. Roelof Westerhof en Leo Joosten van ORG-ID hebben in januari 2017 een bestuurlijk strategisch gesprek gefaciliteerd met als kernvraag: “hoe verder met de aanpak van de nutriëntenproblematiek in Rijn-West?”. Dat hebben we uitgewerkt langs drie lijnen: “Wat is onze gezamenlijke bedoeling?”, Vanuit welke principes willen we werken” en “Hoe gaan we dat organiseren?”. Bijgaand het verslag.