Project Description

In de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ (2013) is onder andere opgenomen op welke wijze de rijksoverheid de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terug wil dringen. Een belangrijk element daarin is de toepassing van Integrated Pest Management (IPM). PBL studies uit 2012 en 2016 tonen aan dat, hoewel er stappen zijn gezet, een aantal doelen uit het beleid niet is gerealiseerd. De indruk bestaat dat, ondanks de wettelijke verplichting voor telers om IPM toe te passen dit niet in alle gevallen gebeurt.

Het PBL heeft daarom aan ORG-ID opdracht gegeven te onderzoek hoe dit komt. Dat doen wij door goed te kijken op welke manier telers hun gewasbescherming vormgeven, en vooral ook waarom ze dat zo doen.  We hopen daarmee grip te krijgen op de factoren die telers belemmeren in het volledig toepassen van IPM. Als we dat weten kunnen we handelingsperspectieven formuleren om de toepassing van IPM te versterken.

We voeren hiervoor vier casestudies uit namelijk in de aardbeien-, tomaten-, aardappel- en tulpenteelt. Per casus zijn diverse telers gesproken om hun gewasbeschermingspraktijk in beeld te brengen. Daarnaast spreken we uitgebreid met partijen uit de gehele productieketen, waaronder afnemers, toeleveranciers, adviseurs en groene NGO’s. We trekken per casestudy conclusies, maar we vergelijken ook de resultaten van de case-studies onderling, en zijn op zoek naar ‘overkoepelende’ conclusies.

We voeren dit project uit in samenwerking met Delphy en met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit. Vanuit ORG-ID zijn Martijn Thijssen (projectleider) en Roelof Westerhof betrokken. De resultaten van de studie zullen medio 2019 gepubliceerd worden.