Project Description

Per 1 december 2018 is Leo Joosten van ORG-ID begonnen als coördinator van het project “Klimaatslim boeren op veen”. Het project is een initiatief van de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen, de Verenging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Gezamenlijk willen deze organisaties aan de slag om in het Groene Hart op ca. 2500 ha bodemdalingremmende maatregelen te treffen, die tevens de CO2-uitstoot en ammoniakemissie verminderen, de waterkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit verbeteren en betere bedrijfsperspectieven voor agrarische bedrijven in het veenweidegebied creëren. Dat is 6x win! Technisch gezien gaat het daarbij om de aanleg van onderwaterdrainage en het toepassen van nieuwe innovaties, zoals natte teelten. Maar het project is veel meer dan techniek: het proces aan de voor- en achterkant, de ondersteunende kennisontwikkeling en de bijbehorende governance zijn minstens zo belangrijk. De intentie van de samenwerkende partners is om met dit project te leren voor opschaling en toekomstige verdere uitrol in het Nederlandse veenweidegebied in het kader van het Klimaatakkoord.

Voor verdere informatie: Leo Joosten

joosten@org-id.org of 06-10317892