Project Description

De Unie van Waterschappen heeft ORG-ID gevraagd in 2017 vier leerkringen te coördineren met als thema ‘zoetwaterberging’. . Deze leerkringen zijn bedoeld voor afdelingshoofden, teamleiders, districtsbeheerders, gebiedsontwikkelaars, beleidsmedewerkers en hydrologen van de waterschappen. De eerste leerkring in april van dit jaar was bijzonder interessant. Samenwerken tegen droogte met partners binnen en buiten de regio heeft in het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) inhoudelijk, strategisch en financieel veel opgeleverd.

Waterschappen zorgen voor voldoende zoetwater, samen met partners in hun omgeving. Een grote uitdaging: droogte neemt toe, zout water trekt op, en water in steden stroomt snel weg. Vasthouden van ‘eigen’ water is daarom belangrijk voor de ecologie, de economie en de leefbaarheid. Waterschappers lopen tegen veel strategische en praktische vragen aan. Hoe kun je zoetwater innovatief bergen? Hoe realiseer je successen? Hoe creëer je draagvlak en samenwerking met andere partijen? En belangrijk: hoe benutten we succesvolle pilots op meer plekken elders in Nederland?

Kennis uitwisselen en elkaar inspireren is het doel van de vier leerkringen. De professionals van de verschillende waterschappen delen er hun ervaringen en werken met elkaar aan nieuwe oplossingen. Opgedane ervaringen krijgen zo meerwaarde en het leren en kennisdelen wordt effectiever én efficiënter.  Caroline van de Veerdonk en Jack Jansen coördineren, organiseren en faciliteren de vier leerkringen. Zij combineren daarin hun ervaring met het begeleiden van groepen met het professioneel samenwerken rond het thema efficiënt benutten van zoetwater.

Meer informatie over de leerkringen vindt u op: http://www.org-id.org/publicaties/  onder het kopje leerkringen Zoetwaterberging Unie van Waterschappen.