Project Description

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Oosterhout, Brabant Water en de Omgevingsdienst Midden-West Brabant zijn in 2016 voor de grondwaterwinning Oosterhout een pilot gestart. In de pilot Oosterhout willen de partners verkennen of het mogelijk en voor de drinkwaterwinning veilig is om meer maatwerk te introduceren bij het beschermen van deze winning. Onderling vertrouwen en begrip voor elkaars situatie zijn leidend in de samenwerking. ORG-ID is gevraagd de vier partners daarbij te begeleiden.

De pilot Oosterhout is in feite een verkenning. De partners willen met de pilot een aanzet leveren voor een beter uitlegbaar en uitvoerbaar beschermingsbeleid. Met vijf praktijk cases kijken de partners in detail of het mogelijk is op een slimmere  manier met de gangbare praktijk voor bescherming van de drinkwaterwinning om te gaan. Na afronding van de verkenning eind 2018 en bij positieve resultaten overwegen de partners om voor enkele vergelijkbare winningen na te gaan of zo’n aanpak ook daar mogelijk is.

De aanpak van de pilot Oosterhout sluit goed aan bij de filosofie van de nieuwe Omgevingswet: partners bedenken samen een ‘op maat’ aanpak voor een actuele vraag in de leefomgeving. De bestuurders van de partners zijn geïnformeerd. Mogelijk vragen de uitkomsten van de pilot op termijn een aanpassing van de Provinciale milieuverordening. Caroline van de Veerdonk van ORG-ID is kwartiermaker en onafhankelijk projectleider. Eind 2018 vindt een evaluatie plaats van de leerervaringen. De partners hebben hiervoor een evaluatiemodel ontwikkeld.