Project Description

In het project Proeftuin Veenweiden van LTO-Noord en VIC Zegveld worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. En kijken we naar mogelijkheden om eiwit dat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, maximaal te benutten. Inzet is een veehouderij in de Veenweiden die economisch rendabel is, zuinig omgaat met waardevolle grondstoffen en maatschappelijk gewaardeerd wordt.  ORG-ID (Leo Joosten) werkt sinds juni 2016 samen met WUR en LTO-Noord aan werkpakket 3 gericht op ‘borgen en belonen’: het realiseren van slimme arrangementen tussen landbouw en andere partijen. Momenteel werken we aan 3 typen arrangementen: integraal gebiedsgericht, ketengericht en sectoroverschrijdend.  Zie ook: http://proeftuinveenweiden.nl/

Voor meer informatie: Leo Joosten

Lees ook het artikel in Nieuwe Oogst