Project Description

De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om elke vier jaar een Nitraatactieprogramma op te stellen en stapsgewijs te voldoen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn inzake grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Vanaf 1 januari 2018 is in Nederland het 6e Actieprogramma (6e AP) in werking getreden.

Leo Joosten van ORG-ID heeft van november 2017 t/m januari 2018 de rol van programma-manager 6e NAP verzorgd voor LTO-Nederland bij de totstandkoming van het 6e AP. Inzet van de nationale en internationale¬† belangenbehartiging was er voor te zorgen dat maatregelen bijdragen aan waterkwaliteit (Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water), maar ook werkbaar blijven voor Nederlandse agrari√ęrs. Daarnaast was de inzet behoud van de derogatie (verruiming) die Nederland momenteel heeft voor de aanwending van dierlijke mest op bepaalde typen melkveebedrijven,

Leo heeft deze rol vervuld vanuit zijn kennis van het speelveld, zijn netwerk in de water-wereld en zijn rol van bruggenbouwer rond water en landbouw in de afgelopen decennia.

Een onderwerp dat zo controversieel is levert zelden tevredenheid bij iedereen op. Niettemin is de door LTO gewenste kanteling van beleid (van generiek naar regionaal maatwerk) ingezet en is er gekozen voor werkbare extra middelvoorschriften in teelten die het meest bijdragen aan nitraatuitspoeling (snijmais). En de Nederlandse derogatie is verlengd met 2 jaar. Het volledige 6e AP is terug te vinden op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z18918&did=2017D38906.

Voor meer informatie neemt u contact op met Leo Joosten