Project Description

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie bij gebiedspartners een beweging naar groen-economisch denken te realiseren. Met de investeringsregeling Landschappen van Allure (LvA) uit 2013 wil de provincie eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van de regio voor landschap en natuur stimuleren. Versterken van het landschap, participatie, innovatie en verdienmogelijkheden vormen de pijlers onder de regeling.

ORG-ID (Caroline van de Veerdonk en Robert de Graaff) heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken van (terug)verdienmogelijkheden voor landschap en natuur. Samen met penvoerders van de programma’s hebben we 30 projecten met interessante verdienmogelijkheden geselecteerd. Met een speciaal ontwikkelde systematiek brachten we de financiële en maatschappelijke meerwaarde in beeld.

De uitvoering van de investeringsregeling is ongeveer halverwege. De belangrijkste conclusie was dat verdienmogelijkheden (nog) niet bovenaan de agenda staan. ORG-ID heeft verdienmogelijkheden in 10 projecten geselecteerd die als voorbeeld kunnen dienen: andere initiatieven kunnen daarvan leren. Mogelijke versnellers voor verdien-mogelijkheden zijn publiek-private samenwerking, maatschappelijk ondernemerschap, sterke innovatiekracht, eenvoudig uitlegbaar en al gestart vóór de LvA-regeling.

De opdracht is eind 2016 afgesloten met een ronde tafel met deskundigen en direct betrokkenen. De bevindingen zijn in beeld gebracht met rapportages. De initiatieven zelf en de provincie Noord-Brabant gaan samen uitwerking geven aan de uitkomsten.