Project Description

Brabant Water is voor de winning van drinkwater afhankelijk van grondwater van goede kwaliteit. Die kwaliteit hangt in belangrijke mate samen met het landgebruik in de Brabantse grondwaterbeschermingsgebieden. Brabant Water is daarbij niet alleen geïnteresseerd in het huidige gebruik maar ook in eventuele toekomstige verschuivingen in dat gebruik. ORG-ID (Leo Joosten en Roelof Westerhof) heeft samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu in 2016 een verkenning uitgevoerd naar te verwachten ontwikkelingen en de mogelijkheden om daar, samen met andere stakeholders, invloed op uit te oefenen. De belangrijkste conclusie was dat veranderingen in landgebruik in belangrijke mate worden gestuurd door de markt en dat het dus belangrijk is om met marktpartijen samen te werken aan vernieuwingen. Het thema ‘gezonde bodem’ kan daarin een belangrijk speerpunt zijn. Het project is in juni 2016 afgesloten met een workshop met betrokken stakeholders (waaronder marktpartijen) en een rapportage. Brabant Water geeft momenteel samen met deze stakeholders uitwerking aan de uitkomsten.