Project Description

Als onderdeel van een strategisch proces of programma vragen onze klanten regelmatig naar reflectiesessies, inspirerende symposia, debatten en werkconferenties. De strategische ontwikkeling, organisatie en procesbegeleiding van deze verrassende ontmoetingen is bij ORG-ID in goede handen. Een impressie van ons repertoire leest u hieronder.

Download hier onze flyer: flyer verrassende ontmoetingen 20140325

Atlas Natuurlijk Kapitaal: samen verder!    

Het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben op 22 september 2015 de Atlas Natuurlijk Kapitaal officieel gelanceerd! Er staat een mooi begin van een digitale atlas die de waarde van natuurlijk kapitaal in beeld brengt. Volgens Hannie Vlug, directeur Duurzaamheid van het ministerie van IenM, is deze versie van de ANK het begin van een proces. “Tot 2020 willen we de atlas sámen met gebruikers verder ontwikkelen. Zodat jullie gebruikers er iets aan hebben!”

In zes werkateliers gaven ruim 140 deelnemers praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan de ANK verder ontwikkeld kan worden. Diverse deelnemers gaven tevens hun commitment om daar het komend jaar in casussen aan te willen meehelpen. Het kernteam ANK gaat een selectie uit de casussen maken, om volgend jaar samen mee aan de slag te gaan. “De coproductie moet nu starten, de ANK gaat verder in interactie met gebruikers!” Met deze oproep activeerde André van der Zande, Directeur-generaal RIVM, de aanwezige potentiele gebruikers van de digitale atlas.
Tijdens de lancering werd tevens het burgerinitiatief ‘Boom in je buurt!’  van Nudge, de nationale Energieatlas en diverse gerelateerde initiatieven op een markt gepresenteerd.

ORG-ID is sinds 2013 actief betrokken bij de ontwikkeling van de ANK: de procesbegeleiding (Martijn Thijssen), de vraagarticulatie (Caroline van de Veerdonk, Robert de Graaff, Roelof Westerhof) en  de organisatie van de druk bezochte lancering (Caroline van de Veerdonk e.a.).

Geniet met ons mee van de lancering via Twitter via #ANK2015.  Of ga meteen naar de atlas zelf: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl. Over het waarom en hoe van de Atlas zie: https://epublicatie.minienm.nl/atlas-natuurlijk-kapitaal#/slide_atlasvanhetnatuurlijkkapitaal

lancering ANK140 deelnemers krijgen uitnodiging actief mee te doen aan ontwikkeling Atlas Natuurlijk Kapitaal

Startconferentie Leidse Ommelanden

Samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten in de Leidse regio èn met ondernemers en andere betrokkenen in de “Leidse Ommelanden” organiseerde ORG-ID op 12 maart 2015 een startconferentie rond het versterken van de stad-land-relatie in Leiden en omgeving. Het is volle bak die ochtend in Oud Ade,  zo’n 80 deelnemers. Vooraf leek wel bekend wie er zou zijn en wat we elkaar te vertellen hadden. Maar er zijn verrassende inleidingen, onder andere van Lodewijk Hoekstra van het TV-programma “Eigen Huis & Tuin”. In workshops blijken de ‘bekende’ mensen in staat vanuit uiteenlopende invalshoeken nieuwe (en ook oudere) ideeën aan te dragen voor deelgebieden in de Leidse regio. De conferentie blijkt echter vooral nieuw elan en enthousiasme op te leveren. Enthousiasme over de bijna onuitputtelijke mogelijkheden die de Leidse regio biedt voor versterking van recreatie en toerisme. Enthousiasme ook over kansen om de band te versterken tussen stad en wijde omgeving. De conferentieplek – een partyboerderij bij de Kagerplassen – en het voorjaarsweer helpen om mensen positief gestemd te maken. En natuurlijk dat de Meerhoeve de interne mens vertroetelde met drank en voedsel.foto weth Leidse Ommelanden

ORG-ID heeft gezorgd voor een kort verslag van de bijeenkomst. Dat kan samen met het enthousiasme van een nieuwe projectleider in het Leidse – Vincent Dobbe – een flinke zwiep geven aan het (eindelijk!) verzilveren van de unieke positie van de Leidse regio: gelegen in het hart van de Randstad, met een van de mooiste landschappen van Holland in de voortuin, gecombineerd met de bevlogenheid van een burgerinitiatief in Leiden zelf: het Singelpark dat het langste park van Europa moet worden. Met deze startconferentie heeft ORG-ID zijn visitekaartje als Leids bedrijf nog maar eens afgegeven. Meer informatie? Neem dan contact op met Hans Nuiver of John Steegh

Bijeenkomst “De (ver)zilverkust” met ondernemers rond het Lauwersmeer

Speciaal voor ondernemers rond het Lauwersmeer organiseerden Waterschap Noorderzijlvest en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe de bijeenkomst “De (ver)zilverkust”. Op 2 oktober 2014 lieten ruim 20 deelnemers zich informeren en enthousiasmeren over de plannen van het waterschap en de hengelsportfederatie: de terugkeer van de zeeforel in het Lauwersmeer.

Caroline van de Veerdonk en Roelof Westerhof van ORG-ID organiseerden de bijeenkomst voor waterschap Noorderzijlvest. Als onderdeel van het Europese project TRAP (Territories of Rivers Action Plans) zie: www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten/projecten-%28afgerond%29/territories-rivers/ dat ondernemerschap langs het water wil stimuleren, in combinatie met verbeteringen in water, natuur en landschap. De discussie richtte zich op het verkennen van kansen voor lokale ondernemers: hoe verzilveren we die kansen? Hoe creëren we verdienmodellen? Iedereen was het erover eens: de zeeforel is zijn gewicht in zilver zeker waard! De terugkomst biedt kansen voor de lokale economie. Die kansen willen ondernemers samen oppakken.

forel

 

De zeeforel vol met ideeën van ondernemers: over wat je nodig hebt om te ondernemen (de kop). Over de mogelijke opbrengsten voor ‘de boterham’ (de buik). En over wat er moet veranderen om de kansen te kunnen verzilveren (de staart).

Werkconferentie Energiek Gelderland in de Dutch Green Building Week 2014

De provincie Gelderland organiseerde binnen de jaarlijkse Dutch Green Building Week 2014 (de DGBW) de werkconferentie ‘Energiek Gelderland’. Het thema dit jaar is duurzaam bouwen, wonen, werken en duurzame gebiedsontwikkeling. Met de conferentie wil gastprovincie Gelderland bekendheid geven aan duurzame Gelderse successen, en de rol van de provincie daarin. Daarnaast ambieert Gelderland het verbinden van lokale, regionale en provinciale netwerken. Voor de organisatie is nauw samengewerkt met netwerkbedrijf Alliander, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Dutch Green Building Council. De provincie Gelderland heeft ORG-ID gevraagd de regisseursrol van deze conferentie te vervullen (Caroline vd Veerdonk, Jack Jansen, Robert de Graaff). Voor de officiële start van het Gelderse Programma op 22 september (zie https://www.dgbw.nl/week/terugblik-dgbw-2014 ) kwamen ruim 200 partners samen in het provinciehuis in Arnhem.

gelderse successenHet videoverslag van de bijeenkomst geeft een energiek beeld. De lancering van het digitale kennisplatform www.energiekgelderland.nl. Tien interactieve workshops, waaronder één voor regionale bestuurders. Een markt met zo’n veertien Gelderse successen. En de prijsuitreiking van de Tender Gelderse Maat. Met de werkconferentie is de DGBW energiek begonnen.

Verkenning Meerlaagsveiligheid Marken

In het voorjaar van 2013 heeft ORG-ID (Leo Joosten), samen met HKV Lijn in Water en Strootman Landschapsarchitecten, voor Rijkswaterstaat West een drietal workshops georganiseerd in het kader van de verkenning meerlaagsveiligheid Marken. Aanleiding was het beperkte draagvlak en de hoge kosten voor het ontwerp voor de dijkversterking op Marken. De centrale vraag was of het concept meerlaagsveiligheid aanknopingspunten zou kunnen bieden om te komen tot een ander ontwerp, met aanvullende maatregelen in laag 2 en 3. In de workshops is deze vraag bevestigend beantwoord. Bestuurlijk is vervolgens besloten om de mogelijkheden verder te verkennen in een MIRT-onderzoek. Dit MIRT-onderzoek is begin 2014 van start gegaan.

Diner pensant over toekomstverkenning kennisnetwerk Voor het ministerie van EL&I en het Bosschap voerden Caroline van de Veerdonk en Hans Nuiver in september 2012 een diner pensant uit. Het diner maakt onderdeel uit van een toekomstverkenning voor het kennisnetwerk O+BN. Het doel is meer bestuurlijke bekendheid geven aan het kennisnetwerk, zie http://www.natuurkennis.nl/ en aandacht vragen voor de veranderende context (decentralisatie van het natuurbeleid) en mogelijke consequenties. ORG-ID was verantwoordelijk voor de strategie, procesbegeleiding en organisatie.

Presentatie1

Dagvoorzitter Ed Nijpels stelde deelnemende bestuurders uit de publieke en private sector de vraag hoe natuurbeheerders het maken van de onderzoekagenda in de toekomst vorm gaan geven. De ongeveer 50 bestuurders en directeuren ontwikkelden samen een nieuwe toekomstvisie voor het kennisnetwerk O+BN. De resultaten heeft ORG-ID verwerkt in een bestuurlijke promotiebrochure voor belanghebbenden ‘Samen kennis delen is kracht!’.

Werkconferentie kennisnetwerk O+BN stimuleert samenwerking Voor het http://www.natuurkennis.nl/ van het Bosschap voerden Caroline van de Veerdonk en Roelof Westerhof een 2-daagse werkconferentie uit. Doel was het afstemmen, verdiepen en aanscherpen van een concept kennisagenda 2014-2018. En het creëren van draagvlak bij terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmedewerkers en externe partijen. Op een ‘kennismuur’ gaven de deelnemers hun voorkeuren aan met ‘likes’ (zie foto). De resultaten van de werkconferentie leverden de bouwstenen voor de O+BN Kennisagenda 2014-2018.

Presentatie2

Werkconferenties onttrekken grondwater voor beregening Jack Jansen ondersteunde, in opdracht van waterschap Aa en Maas, diverse werkconferenties rond beleidswijzigingen bij het ‘onttrekken van grondwater voor beregening’. De deelnemers discussieerden over aantoonbaar goed voorraadbeheer, een gebiedsspecifieke invulling, de mate waarin het huidige vergunning systeem voldoende garantie biedt voor een goede bescherming van de grondwatervoorraden in en rond natuurgebieden en de (on)mogelijkheden rond het onttrekkingsverbod.

Deelnemers aan de conferenties waren bestuur en de leden van de NBWB en vertegenwoordigers van ZLTO, BMF, de terreinbeherende organisaties, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen.

Inspiratiesessies jonge waterschappers WaterWegen –de denktank van ‘jonge high potentionals’ van de waterschappen- heeft de afgelopen jaren veel ideeën en mogelijke oplossingen ontwikkeld voor ‘het waterschap van de toekomst’. Deze zijn echter nog niet samengebracht en verbonden. Dat bemoeilijkt de communicatie erover naar  het bestuur. De ambitie van WaterWegen is om de belangrijkste ideeën concreet uit te werken en vast te leggen in een ‘Inspiratieboek’. Caroline van de Veerdonk heeft een drietal inspiratiesessies begeleid, met als eindproduct een ‘Inspiratieboek’ met oplossingsrichtingen.

Bestuurlijk klimaatsymposium “Water in beweging” De Provincie Overijssel werkt samen met haar maatschappelijke partners aan klimaatadaptatie in Oost-Nederland. Het gaat daarbij om waterveiligheid, wateroverlast & -tekorten en waterkwaliteit. Om de samenwerking aan te jagen organiseerden Caroline van de Veerdonk, Leo Joosten en Willeke van den Hoek op 2 juli 2010 voor de provincie Overijssel het bestuurlijke symposium “Water in beweging”. Hoofdspreker was dhr. Cees Veerman, oud-voorzitter van de Deltacommissie. Een cartoonist verbeelde de woorden inhoudelijk.Presentatie3Over één ding waren de 130 aanwezigen het roerend eens: “niet afwachten, maar samen aan de slag” was het credo. In het kader van dit symposium is in samenwerking met “Beleef Media” ook een film gemaakt waarin Overijsselaren zich uitspreken over klimaatverandering en klimaatadaptatie. Lees hier het verslag: 20150507 Bestuurlijk symposium Water in Beweging

Bestuurlijk veldsymposium “Samen aan de slag met water en klimaat” Binnen het programma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) werken elf organisaties in Zuid-Nederland aan klimaatadaptatie (zie: http://www.aaenmaas.nl/pagina/bij-u-in-de-buurt/werk-in-uitvoering/gebiedsbrede-projecten/deltaplan-hoge-zandgronden/symposia/2010—best-practices.html DHZ richt zich met name op de droogte problematiek. Op 24 september 2010 organiseerden Caroline van de Veerdonk, Leo Joosten en Willeke van den Hoek het tweede bestuurlijke veldsymposium van Deltaplan Hoge Zandgronden in Geijsteren (L). Op het bruisende symposium werden de 160 deelnemers meegenomen op een reis door de tijd: van vandaag, via morgen naar overmorgen. De focus lag daarbij op concrete maatregelen voor de hoge zandgronden en op pilots die reeds in gang zijn gezet. Key-note spreker was Deltacommissaris Wim Kuijken. Tevens beleefde de door ORG-ID en Scheepens reclameadviseurs geproduceerde film ‘Samen tegen de droogte’ zijn première (zie https://www.youtube.com/watch?v=a4h9ku7dU5s ).

Presentatie4

Bestuurlijk klimaatsymposium “Naar een Deltaplan hoge zandgronden?” Waterschap Aa en Maas werkt met 11 andere partijen aan de klimaatbestendigheid van de hoge zandgronden in Zuid-Oost Nederland. In dat kader organiseerden Hans Berkhuizen, Leo Joosten en Willeke v.d. Hoek voor de samenwerkende partijen op 19 juni 2009  een geslaagd bestuurlijke symposium onder de titel “Een deltaplan hoge zandgronden? Key-note speaker was dhr. C. Veerman, voorzitter van de Deltacommissie. Het aantal deelnemers bedroeg ca. 200. Voor meer informatie, zie: http://www.aaenmaas.nl/pagina/bij-u-in-de-buurt/werk-in-uitvoering/gebiedsbrede-projecten/deltaplan-hoge-zandgronden/symposia/2009—start-dhz.html. Inmiddels werken de samenwerkende partijen volop aan de uitwerking van het ontwikkelde gedachtegoed.

Symposium Schoon Water smaakt naar meer  Op 31 maart 2010 vond het symposium “Schoon Water smaakt naar meer” plaats, georganiseerd door Willeke v.d. Hoek en Leo Joosten voor de provincie Noord-Brabant. Het symposium keek enerzijds terug op de resultaten van 8 jaar Schoon Water voor Brabant en anderzijds vooruit m.b.t. de opschaling van het project naar alle kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. Tevens markeerde het symposium de premiére van de film “Schoon Water voor Brabant”. Zie: http://www.schoon-water.nl/ 

Symposium “Samen werken aan water, motor voor vernieuwing” In het najaar van 2009 organiseerden Leo Joosten, Caroline v.d. Veerdonk, Willeke v.d. Hoek en Hans Nuiver voorBrabant Water, waterschap de Dommel & gemeente Eindhoven het symposium “Samen werken aan water, motor voor vernieuwing”. De 55 deelnemers werden via een “watercaroussel” uitgenodigd om aan de slag te gaan met andere partijen dan gebruikelijk. Dat leverde een groot aantal nieuwe ideeën voor samenwerking op. Het idee van “legofiseren van de waterketen” ging aan de haal met de uitgeloofde prijs. “Water voor het Groene Woud” kreeg de publieksprijs. De betrokken organisaties zijn inmiddels aan de slag gegaan met de uitwerking van de ideeën. Lees hier het artikel in H2O: artikel h2o Watercarrousel stimuleert samenwerking 02-2010

Bestuurlijk veldsymposium “verbindend water” In augustus 2008 organiseerden Leo Joosten, Hans Berkhuizen en Willeke v.d. Hoek voor waterschap Aa en Maas een veldsymposium onder de titel “Verbindend Water”, in het teken van het  nieuw ontwikkelde waterbeheer, om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Op het veldsymposium zijn de eerste resultaten van dat proces getoond aan bestuurders van provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Tweede Kamer en andere betrokken partijen. De 80 deelnemers waren enthousiast zowel over het getoonde, als over de vorm van het veldsymposium.

Minisymposium Samen Duurzaam De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Inzet is onder meer om in de nieuwbouw in versneld tempo een lagere EPC te realiseren. In het kader van de dialoog met de Amersfoortse woningbouwcorporaties organiseerde de gemeente op 2 juli 2008 het bestuurlijke minisymposium “Samen Duurzaam”, waar uitgebreid op de mogelijkheden en uitdagingen is ingegaan. Jack Jansen en Leo Joosten hebben zorg gedragen voor de voorbereiding en de gespreksleiding.