Project Description

Het Veenweiden Innnovatie Centrum (VIC) Zegveld werkt binnen het kennisprogramma Systeeminnovatie aan de ontwikkeling van het concept Sturen met Water, gericht op een actieve sturing van de grondwaterstand om bodemdaling tegen te gaan, de grasopbrengst te verhogen en de waterkwaliteit te verbeteren. Leo Joosten van ORG-ID heeft vanaf mei 2015 t/m december 2016 binnen dit programma de rol van kwartiermaker voor zijn rekening genomen, gericht op het realiseren van onderliggende projecten, het organiseren van kennisdagen, het afstemmen van initiatieven en het werken aan draagvlak. Inmiddels is steeds duidelijker geworden dat het innovatieve concept van ‘drukdrains’ (“onderwaterdrainage 3.0”) hoge ogen gooit als het gaat om het sterk (met ca. 75%) beperken van bodemdaling én het vergroten van het agrarische bedrijfsresultaat. Inmiddels zijn regionale ‘satellietprojecten’ van start gegaan in Utrecht, Friesland en N-Holland. Het draagvlak is sterk toegenomen: verschillende waterschappen bereiden een beleidswijziging voor in het omgaan met peilbesluiten (“peil volgt niet langer de bodemdaling”). En ook binnen de landbouw groeit de belangstelling: een hogere grasopbrengst  van betere kwaliteit door een betere sturing van het grondwaterpeil is een aanlokkelijk perspectief. Zie ook: http://www.veenweiden.nl/sturen-met-water/ en artikel in Nieuwe Oogst