Freya Macke

Over Freya Macke

Freya is van nature een netwerker, met oog voor verbanden en samenwerking. Zij kan mensen boeien en verbinden met enthousiasme en gedrevenheid. Vanuit deze capaciteiten wil zij graag samenwerken om bij te dragen aan een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving.

Als adviseur water heeft Freya ruime werkervaring bij diverse partijen, grotendeels in Noord-Brabant. Oppervlaktewater in het landelijk gebied was het vertrekpunt. Vervolgens werkte ze aan water in stedelijk gebied. Inmiddels is dat verbreed tot klimaatadaptatie. Dit thema diepte zij uit met presentaties op het congres hittestress en op de studiedag van Rioned en Vlario in 2018. Freya heeft ervaring met het gehele traject van beleidsinitiatief tot en met realisatie. Zij bouwt inhoudelijk en procesmatig voort op haar brede ervaringen.

“Klimaatbestendigheid is een noodzakelijk onderdeel van toekomstbestendigheid”

Recente opdrachten van Freya zijn:

● Projectleider Uitvoeringsprogramma DPRA Zuid-Nederland 2.0

● Projectleider klimaatbestendige bedrijventerreinen, voor regionale samenwerkingen Noordoost en Zuidoost Brabant. Opstellen gedragen projectplan voor inzet overheden en vergaren van kennis

● Inhoudelijk adviseur Waterambassade tijdens Dutch Design Week 2019. Design, ontmoeting, inspiratie en innovatie. O.a. met Van der Poll Office, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven

● Projectleider klimaatbewustzijn voor een buurt in ‘s-Hertogenbosch

● Met gemeente Geldrop-Mierlo verkenning haalbaarheid verordening hemelwater, juridisch, technisch, organisatorisch en politiek. Dit wordt uitgewerkt in een pilot Omgevingsplan

Opstellen en implementeren verordening hemelwater bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Verkennen impact van Omgevingswet, -visie en -plan op klimaatadaptatie bij gemeenten

● Ontwikkelen van een visie op decentrale afvalwaterzuivering bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Opstellen Weerbericht 2050 in samenwerking KNMI, gemeenten Breda en Tilburg

● Opstellen en uitvoeren programma promotie groene daken inclusief contact met burgers, leveranciers, ontwikkelaars en aanmoedigen van ambassadeurs bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Behartigen (water)belangen in beleid en wetgeving met dialoog en zienswijze bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Testen Eikendonkplein waterplein, Youtube film en publicatie H2O

● Gastdocent cursus Ontwerpen natuurvriendelijke oevers voor PAO Delft, 2017 en in 2015 met excursiedag in ’s-Hertogenbosch

● In teamverband opstellen en uitvoeren van gemeentelijk beleid; o.a. waterplan, rioleringsplan, hemelwaterbeleid en plan waterbewustzijn bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Lid team Smart-City gemeente ‘s-Hertogenbosch

● Verkenning klimaatadaptatie Aa-dal met 3 gemeenten en WS Aa en Maas

● Interpreteren en adviseren bij studies van grond- en oppervlaktewater, NBW-toetsing en GGOR bij DLG, Grontmij en Tauw.

Voor documenten, films en publicaties, zie LinkedIn

Voorheen was Freya:
Beleidsadviseur water & klimaatadaptatie bij gemeente ’s-Hertogenbosch
Projectleider en hydroloog bij Bosgroep Zuid Nederland
Adviseur (eco)hydrologie bij Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten
Adviseur water bij Grontmij Nederland bv

Freya is opgeleid als:
Civieltechnisch ingenieur met als specialisatie Waterbeheer aan Universiteit Twente

Het volledige CV van Freya Macke