Helen Verhoef

Helen Verhoef
Geassocieerd partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 2016.
Tel: 06-25260808

Over Helen Verhoef
Beweging, bezieling en vernieuwing. Dat is mijn motto. Vernieuwing begint met het ontstaan van beweging. De betrokkenheid van mensen bij hun werk biedt het handvat om samen die beweging in gang te zetten. Vanuit het principe van nieuw leiderschap benut ik de kracht van de organisatie en de mensen die er werken. U moet na onze samenwerking (de start van) een duurzame verandering kunnen zien. Opdrachtgevers en netwerkpartners noemen mij open en met een heldere geest. Mijn stijl typeren zij als samen de opgave formuleren en sturen op het resultaat, met oog en aandacht voor de mensen die daaraan (mee)werken.

Recente opdrachten van Helen zijn:
Verandermanagement
Productontwikkeling Overheidsparticipatie en nieuw leiderschap (2016)
• Ontwikkelen studiedag omgaan met maatschappelijke initiatieven voor middlemanagers
• Verbeterplan overheidsparticipatie en nieuw leiderschap
• Verandermanagement en interim management werkterrein Sociale Zaken en Werkgelegenheid (28 personen) gemeente Gemert-Bakel (juli 2009-januari 2010)
Tijdens deze opdracht heb ik het team Sociale Zaken (Werk, Inkomen, Zorg en Kwaliteit) dagelijks aangestuurd en heb ik een verandertraject uitgevoerd naar een meer zakelijke dienstverlening, resultaatgericht en in-tegraal. Dat wil zeggen dat het team is gaan werken met een front-office en back-office. Het principe van het carrouselgesprek heb ik geïntrodu-ceerd (waarbij eerst de werkconsulent het gesprek voert met de klant over de mogelijkheden op werk- en ontwikkelingsgebied, en aansluitend de in-komensconsulent over hoe de tijdelijke periode zonder inkomen overbrugd kon worden). Ook is het hoogwaardig handhaven geïntroduceerd en heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van het beleidsplan Werk en Inkomen. Het team kwam uit een reorganisatie die veel teweeg had gebracht op de afdeling en moest opnieuw opgebouwd worden.

(Interim) management
Management afdeling Welzijn gemeente Gorinchem (1 juli 2013-1 mei 2016)
• Dagelijkse aansturing van afdeling Welzijn, ca. 65 personen, op het gebied van beleid en uitvoering van alle maatschappelijke dossiers, zoals buurt-huiswerk, Sociaal Domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet) en cultuur. Specifieke opdrachten waren het onder mijn verantwoordelijkheid richten, inrichten en verrichten van het transitieproces Sociaal Domein, het stimu-leren van het cultureel veld naar cultureel ondernemerschap, de transitie buurthuiswerk en de huisvesting van Vluchtelingen (specifiek huisvesten van Eritrees voetbalteam). Met een delegatie van de gemeenteraad heb ik de raadsopdracht overheidsparticipatie opgesteld.

Interim management Klinisch Bedrijf Rivas zorggroep (maart –september 2012)
• Als Hoofd Kliniek was ik verantwoordelijk voor (de dagelijkse aansturing van) een bedrijf waarin ca. 500 mensen werken, variërend van schoon-maak, verpleging en midden management. Ook gaf ik leiding aan diverse artsen in dienst van het ziekenhuis. Naast de dagelijkse aansturing gaf ik leiding aan een aantal verandertrajecten binnen het ziekenhuis, in samen-werking met medewerkers en artsen, in opdracht van de directie. De focus lag daarbij op doelmatigheid in een goede mix met kwaliteit van zorg.

Interim management afdeling Welzijn en Sociale Zaken (ca. 30 personen) gemeen-te Heiloo (maart –oktober 2010)
• Deze opdracht bestond uit de dagelijkse aansturing van de teams Maat-schappelijke Zaken (beleid), Sociale Zaken (werk, inkomen en zorg) en het team Sporthal/Zwembad. Daarnaast heb ik in deze periode een verande-ring begeleid naar zelfsturing in het team Sociale Zaken. Ik heb een struc-tuurwijziging doorgevoerd op de afdeling en voorstellen gedaan voor het opvangen van de bezuinigingen op het gehele werkgebied van de afdeling. Tijdens deze opdracht heb ik het werken volgens een jaarplan geïntrodu-ceerd op de afdeling. Tot slot heb ik een onderzoek gedaan naar het ver-beteren van de efficiency en de kwaliteit van de dienstverlening in het team Sporthal/Zwembad.

Interim management werkterrein Maatschappelijke Zaken (20 personen) gemeente Gemert-Bakel (januari 2009-juli 2009)
• Tijdens deze opdracht heb ik het team Maatschappelijke Zaken (beleid) dagelijks aangestuurd. Vooral het integraal werken (tussen beleidsmede-werkers onderling en met de uitvoerende afdelingen) was in deze opdracht een speerpunt. Ik heb hier een gespreksstructuur aangebracht. Ik heb een ontwikkelplan opgesteld voor structuur en de ontwikkeling van mensen in het team.

Interim directeur-voorzitter Stichting Samenlevingsopbouw Oud-Beijerland (2007-2008)
• Tijdens deze opdracht heb ik in samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland de relatie tussen gemeente en welzijnsstichting nieuw leven in-geblazen. Ik heb invulling gegeven aan de samenwerking op basis van be-leidsgestuurde contractfinanciering (vormgeving opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie). Ik heb een ontwikkelplan opgesteld voor de orga-nisatie om te veranderen van een welzijnsstichting naar een maatschappe-lijke onderneming. In mijn rol als directeur/voorzitter was ik spin in het web tussen politiek, bestuur en organisatie.

Management afdeling Welzijn gemeente Schoonhoven (2006-2007):
• Als hoofd van de afdeling Welzijn heb ik leiding gegeven aan 10 personen, op zowel beleid als uitvoering op alle terreinen van welzijn. Ik was verant-woordelijk voor de implementatie van het Wmo-loket. Naast de aansturing waren andere onderdelen van het werk projectleiding, processturing, on-derhandelingen met diverse partners in het veld (Wmo, Wijkvernieu-wingstraject, ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, bibliotheek, museum, sportverenigingen, etc.) In mijn functie als afdelingshoofd was ik ook loco-secretaris/plaatsvervangend directeur van de gemeente Schoon-hoven. Ik verving de directeur/gemeentesecretaris bij diens afwezigheid.

Training/coaching
Trainer Verandermanagement Jong Talent
• Juni 2011 en juni 2012 heb ik een (zelfontworpen) training Veranderma-nagement gegeven aan een groep trainees van diverse gemeenten, in het kader van het Jong Talent programma van JS Consultancy.

Docent Bestuursacademie Nederland – module Bijstandsbeleid JKGSD
• Voor de Bestuursacademie heb ik in de opleiding Juridisch kwaliteitsmede-werker gemeentelijke sociale diensten (JKGSD) de module Bijstandsbeleid (4 contactmomenten) verzorgd, waarin ik de beleidstheorie doceerde aan een groep van 15 mensen (gemeenteambtenaren) en hun individueel be-geleid naar het presenteren van hun zelfgeschreven nota.

Overige ervaring
• Advisering verandermanagement kwaliteitssysteem Rivas Zorggroep (ok-tober 2011 tot juli 2013)
• Projectleiding realisatie Centrum voor Senioren Oud-Beijerland (september 2010-mei 2011)
• Beleidsadvisering samenvoeging culturele instellingen tot een lokaal kun-stencentrum gemeente Heusden
• Accountmanagement veranderproces Welzijnswerk en Maatschappelijke Dienstverlening gemeente Gemert-Bakel
• Introduceren en implementeren van beleidsgestuurde contractfinanciering in diverse gemeenten.
• Procesbegeleiding drie Brede Schooltrajecten gemeente Gemert-Bakel
• Verandertraject (structuur en cultuur) keten Maatschappelijke Ondersteu-ning gemeente Gemert-Bakel
• Regiocoördinatie en herstructurering van de Regionale Meld- en Coördina-tiefunctie voortijdig schoolverlaten in middelgrote gemeenten (onder meer Nieuwegein)
• Opzetten en kwartiermaken Jongerenloket voor bestrijding jeugdwerkloos-heid en voortijdig schoolverlaten (regio Utrechtse Heuvelrug)

Helen is opgeleid als:
2015:Powerambtenaar (Schouten en Nelissen)
2014:Masterclass Verandermanagement De Baak (collegereeks)
2012:Training Persoonlijk Mission Statement van Remco Claassen
2010:Training didactische vaardigheden (Bestuursacademie Nederland)
2008:Post-doctorale leergang Verandermanagement (Universiteit van Amsterdam, afgerond met certificaat)
2005: Leergang Projectmatig Creëren (incompany E&S, afgerond)
2001: Leergang projectmanagement (Management Studiecentrum), certificaat 2001
1999-2001: HBDO Algemene Juridische Zaken (Bestuursacademie Randstad te Maarssen), diploma 2001
1992-1997: Culturele Studies (Universiteit van Amsterdam), doctoraal behaald 1997
1991-1992: Propaedeuse Engelse Taal- en Letterkunde (Universiteit van Amster-dam) getuigschrift behaald 1992
1985-1991: Gymnasium (Emmauscollege te Rotterdam), diploma behaald 1991.

Het volledige CV van Helen Verhoef