Leo Joosten

Leo Joosten
Partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 2007, partner vanaf 2011.
Tel: 06 – 10 31 78 92

Over Leo Joosten

Leo is een ervaren project- en programmamanager in complexe beleidstrajecten, met name op de thema’s water, landbouw, natuur, landelijk gebied en klimaatverandering. In de afgelopen tijd is hij betrokken geweest bij een veelheid aan projecten rond bijvoorbeeld de Nitraatrichtlijn,  de Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma, steeds op het raakvlak van proces en inhoud. Momenteel werkt hij voor de Proeftuin Veenweiden aan nieuwe arrangementen om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen en ammoniak te beperken, alsmede voor LTO Nederland, VEWIN, IPO en het Rijk als regisseur voor de uitvoering van de Bestuursovereenkomst “Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden”. Leo staat bekend als iemand  die verschillende belangen met elkaar kan “verbinden”. Hij beschikt over een groot netwerk, zowel beleidsmatig als bestuurlijk.

“Mensen, niet systemen, maken het verschil”

Recente opdrachtgevers van Leo zijn:

  • Nitraatrichtlijn. Voor LTO Nederland heeft Leo in 2017 gewerkt als programma-manager voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zijn rol was de belangenbehartiging richting Rijk, Europese Commissie en de waterwereld, met als inzet om te komen tot een effectief en werkbaar Actieprogramma. 
  • Duurzame veenweiden. Veenweidegebieden in Nederland kampen met grote problemen als bodemdaling, slechte waterkwaliteit, een hoge CO2-uitstoot en een beperkt toekomst-perspectief voor de landbouw. Momenteel werkt Leo in het project Proeftuin Veenweiden aan nieuwe arrangementen om te komen tot oplossingen. In de afgelopen jaren heeft hij in samenwerking met VIC Zegveld als kwartiermaker diverse innovatieve trajecten van de grond getild. Voor de provincie Friesland is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een toekomstvisie op het Friese veenweidegebied door de provincie Friesland.
  • Het Deltaprogramma. Binnen het Deltaprogramma Zoetwater heeft Leo in de afgelopen jaren voor de zoetwaterregio’s Oost en Zuid in verschillende rollen bijgedragen aan meerdere fasen van de strategieontwikkeling voor de hoge zandgronden, onder meer als strategisch adviseur, programmamanager en organisator van meerdere bestuurlijke symposia. Binnen het het Deltaprogramma IJsselmeer, was Leo als projectleider verantwoordelijk voor de ondersteuning van het programmabureau DPIJ bij de strategieontwikkeling in fase 2, 3 en 4.
  • De Kaderrichtlijn Water. Het KRW-deelstroomgebied Rijn-West, waar Leo van 2011 tot 2015 als programma-manager verantwoordelijk was voor het uitwerken en operationaliseren van een regionale aanpak voor de nutriëntenproblematiek in het oppervlaktewater in Rijn-West.
  • Duurzame gewasbescherming. Leo is in de afgelopen jaren in meerdere rollen betrokken geweest bij het Programma “Schoon Water voor Brabant” gericht op vermindering van emissies van bestrijdingsmiddelen, het meest recent als verantwoordelijke voor de strategische en beleidsmatige communicatie. Het programma is een schoolvoorbeeld van succesvol transitiemanagement.
  • Andere recente opdrachtgevers: Ministerie van IenM, Waterschap Rivierenland, Plant Research International, RIWA Maas, Brabant Water, PWN, Waterbedrijf Groningen, Waternet
Voorheen was Leo:

  • Eigenaar van adviesbureau “ClimateChanCe”, van waaruit Leo organisaties en bedrijven adviseerde hoe in te spelen op klimaatverandering, met een focus op kansen en vernieuwing.
  • Unitmanager “bron tot kraan” en lid van het MT bij VEWIN, de branche-organisatie van de drinkwatersector. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor de nationale en Europese belangenbehartiging op terreinen als schoon grond- en oppervlaktewater, drinkwater en innovatie.
  • Beleidsmedewerker bij het Centrum voor Landbouw en Milieu, waar Leo ruime ervaring heeft opgedaan in het zoeken naar nieuwe wegen rond landbouw en milieu, op uiteenlopende terreinen als nutriënten, gewasbescherming en agrarisch natuurbeheer.

Leo is opgeleid als:

Ecoloog aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen, met specialisaties milieubiologie, natuurbeheer, cultuurtechniek en planologie.

Het volledige CV van Leo Joosten

Projecten