Roelof Westerhof

Roelof Westerhof
Partner en senior adviseur.
Betrokken bij ORG-ID sinds 2013
Tel: 06 – 51064795

Over Roelof Westerhof
Hoe produceren we voedsel, drinkwater en energie in een gezonde en veilige leefomgeving, terwijl we ook ruimte overlaten voor mooie dingen zoals landschap, planten en dieren? Mijn werk gaat meestal over de vraag: welke maatregelen kunnen we nemen, met welk beleid kunnen we daarop sturen en hoe organiseren we dat het ook echt gebeurt? Ik zoek naar functiecombinaties tussen voedsel, water, energie en leefomgevingskwaliteit. In projecten en bijeenkomsten zorg ik voor een veilige en constructieve sfeer waarin ook gevoelige punten kunnen worden besproken. Ik weet discussies af te ronden met concrete afspraken en oplossingen die duurzaamheid weer een stap dichterbij brengen. Duurzaamheid is een proces, geen toestand.

“duurzaamheid is een beleidswoord voor geluk”

 

Recente opdrachten van Roelof zijn:

Veenweiden in beweging

Gemeente Woerden ontwikkelde samen met provincie Utrecht, de Gebiedscommissie Utrecht-West, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Veenweide Innovatiecentrum en agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord en ORG-ID een plan van aanpak om ervaring op te doen om het probleem van mobiliteit en infrastructuur aan te pakken om ook in andere gebieden aan de slag te gaan. Een integrale aanpak samen met partners (ondernemers, inwoners, overheden) uit dit gebied is daarbij het uitgangspunt. Daarom nemen we de kavelruil en de waterberging mee in de zoektocht naar een oplossing voor de mobiliteit en infrastructuur. Een gebiedsproces, jongerenmanifest en een interactieve MKBA maken deel uit van het traject dat ik begeleid. In 2018 en 2019 loopt fase 3 van het project.

Nutriëntenaanpak Maas

ORG-ID ondersteunt de partners van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas bij het uitvoeren van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. We ondersteunen de gebiedsregisseurs bij het uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak om nutriënten beter te benutten en verlies naar de omgeving te voorkomen.

Advies opschalen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

LTO Noord heb ik in Overijssel en Gelderland advies gegeven over de beste manier om ervoor te zorgen dat meer boeren meedoen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Visie uitvoering waterkwaliteitsbeleid Overijssel

De provincie Overijssel wil voor zichzelf duidelijk maken hoe de grote opgaven op gebied van waterkwaliteit aan te pakken. Hoe en met welke partners kan de provincie Overijssel het beste de waterkwaliteitsdoelen, in het bijzonder die van de Kaderrichtlijn Water, bereiken? Wat betekent dit voor de bestuurlijke inzet en zichtbaarheid, ook in het kader van het deelstroomgebied Rijn-Oost? Wat betekent dit voor de ambtelijke inzet, inclusief de inzet via IPO? Ik ondersteun de provincie hierbij door onze ervaringen van andere provincies en gebieden in te brengen, gesprekken te voeren en stukken te analyseren en het concept van de visie te schrijven.

Netwerk Klimaat Adaptatie Nederlandse middelgrote Steden (KANS)

Het netwerk bestaat uit voorlopende en geïnspireerde medewerkers van 12 middelgrote gemeenten die in hun eigen gemeenten actief en leidend zijn met betrekking tot dit thema. In het netwerk staat het gesprek tussen middelgrote steden centraal. Het netwerk is gestart vanuit klimaatadaptatie en samenhang met systeembenadering. De thematiek is gaandeweg verbreed met andere thema’s zoals gezondheid, omgevingswet/ visie, organisatorische en bestuurlijke aspecten. Leden brengen gespreksonderwerpen in, samen wordt besloten waar tijd en energie in wordt gestoken. Producten die we maken ondersteunen meteen het werkproces van de betrokken ambtenaren.

 Expertteam mestbewerking voor de mestdialogen Noord-Brabant

Aangezwengeld door de provincie, zijn de Brabantse boeren-, burger- en milieuorganisaties en verschillende overheden in 2016 in dialoog getreden over de mestproblematiek. Het is de partijen gelukt met elkaar een aantal oplossingsrichtingen te formuleren. Ik was voorzitter van het expertteam mestbewerking dat adviseerde over oplossingsrichtingen waarbij mestbewerking een rol speelt. Bijvoorbeeld over de vraag: wat kan de bijdrage van mestbewerking zijn aan een circulaire landbouw die bijdraagt een duurzame leefomgeving? Als vertegenwoordiger van het expertteam presenteerde ik onze resultaten in gebiedsbijeenkomsten van de dialoog, haalde ik nieuwe vragen op. Dit heeft geleid tot een advies aan GS en PS van de provincie Noord-Brabant.

Uitvoeringsprogramma Paterswoldsemeer

Kan er gekomen worden tot gemeenschappelijke doelen voor een uitvoeringsprogramma voor het versterken van de kwaliteit (ecosysteemdiensten) van het Paterswoldsemeer? Waarbij maatregelen voor de Kaderrichtlijn water ook optellen voor lokale doelen. Waterschap Noorderzijlvest.

Arrangementen Waterkwaliteit Planbureau voor de leefomgeving

De waterkwaliteit in Nederland is vanaf de jaren ’70 sterk verbeterd. Wel zijn er volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) extra inspanningen nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn water voor 2027 te halen. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit. Lokaal samenwerken is maatwerk en het PBL wil overheden goed adviseren welke randvoorwaarden zij hiervoor kunnen scheppen. Daarom is het PBL, samen met ORG-ID en het Athena Instituut van de VU een onderzoek gestart naar succes- en faalfactoren voor regionale arrangementen voor verbeteren van de waterkwaliteit. Roelof is projectleider.

Innovatiemanager Agrologistiek Veenweiden

Opzetten van coalities tussen landbouw, recreatie, loonwerkers, gemeenten, provincies rond structurele oplossingen voor problemen met verkeersveiligheid, kosten wegbeheer en ondergrondse infra en bedrijfsvoering landbouw. Bij voorbeeld door afspraken te maken over routing en timing, kavelstructuur en kavelpaden, minder transport van melk door verwerken / voorbewerken op de boerderij en de off grid boerderij die zo weinig mogelijk infra nodig heeft. Veenweiden Innovatiecentrum.

Businesscase Verzelfstandiging Natuurcentrum Arnhem

Met het Natuurcentrum Arnhem hebben we drie businessmodellen uitgewerkt voor de verzelfstandiging. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de methode van Business Model Generatie en waardepropositie ontwerp van Osterwalder. Gemeente Arnhem. Binnenkort neemt het College van B&W van Arnhem hierover een besluit.

Positionering en vermarkting van de Leidse Ommelanden

De gemeenten en de federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver werken samen aan een toekomstbestendige kwaliteit van het landschap in de Leidse regio. Doel is om samen te bouwen aan een duurzaam stad-land systeem en versterken van recreatieve mogelijkheden. Org-ID heeft geholpen bij het vinden van een gezamenlijke identiteit en waarden waarop het aanbod van de Leidse Ommelanden aan verschillende recreantengroepen kan worden gebaseerd.

MCKBA Natuurvriendelijke oevers

ORG-ID heeft met betrokkenen in de veenweiden van Noord-Holland de effecten van verschillende vormen van natuurvriendelijke oevers in beeld gebracht. Er kwamen onverwachte baten naar voren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Veenweidevisie Fryslân

Ik was projectleider van een consortium dat de provincie Fryslân ondersteunde om samen met waterschap, gemeenten, boeren, inwoners, natuurbeheerders, recreatieondernemers en andere betrokkenen een visie te ontwikkelen voor de toekomst van de veenweidegebieden in Fryslân. We hebben verschillende oplossingsrichtingen doorgerekend in een Multicriteria- en kostenbaten analyse. Om realistische aannames over effecten van mogelijke maatregelen te kunnen maken hebben we gebiedsbijeenkomsten, huiskamerbijeenkomsten en wetenschappelijke sessies georganiseerd. De conceptvisie is in januari 2015 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Voorheen was Roelof:

  • Senior adviseur duurzaam landgebruik bij Royal Haskoning.
  • Adviseur bodembeheer bij TNO.
  • Productontwikkelaar bij IT Work.

Roelof schrijft ook columns

Roelof is opgeleid als:
Landbouwkundig ingenieur en milieukundige, gepromoveerd op duurzaam landgebruik in Brazilië.

Roelof is verder nog:
Hoofdtrainer C en D van Sporting ’70.

Voorzitter van de Stichting Spoken Art Community die mensen door middel van storytelling en kunst bij elkaar brengt.

Het volledige CV van Roelof Westerhof