Hans Slootweg

Hans Slootweg
Geassocieerd partner en senior adviseur.

Over Hans Slootweg

Een klimaatbestendige en circulaire samenleving: hoe bereik je die? Hoe traceer je kansrijke ideeën en verdienmodellen en hoe geef je die vorm? Als associate partner bij ORG-ID (sinds 2016) realiseert Hans graag samen andere partijen concrete businesscases, met speciale aandacht voor ketens rond biobased grondstoffen en de bouw. Hans heeft veel ervaring met het organiseren van samenwerking tussen de 6 O-partijen op operationeel niveau. Met elkaar het experiment aangaan, vanuit een helicopterview en wederzijds vertrouwen. Het lef hebben om de kaders los te laten, te pionieren, in een open netwerk, met vallen en opstaan.

Begrippen die Hans karakteriseren:

  • Vrije actor en netwerker die schakelt tussen inhoud, partijen en proces.
  • Ondernemersgericht.
  • Aanpak praktisch en persoonlijk, doel zakelijk, vertrouwen als uitgangspunt.
  • Strategische visievorming, concreet resultaat èn uitvoerbaarheid.
  • Goede balans tussen doelen en draagvlak, behoud en ontwikkeling.

“Verbeter de wereld met elkaar, maar begin”

Recente opdrachtgevers van Hans zijn:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO; 2017 – heden)

Circulaire Economie is heel groot, maar hoe organiseer je het klein? Hoe ga je het ‘gewoon doen’? Werkzaamheden in en rond de leerkring circulaire economie. Samen met de overige deelnemers vanuit de praktijk bouwen aan een raamwerk van bepalende mechanismen in sociaal instrumentarium waarmee de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie versneld kan worden. De Leerkring is onderdeel van Duurzaam Door 2

Cranberry 3.0 (2018- heden)

In samenwerking met een teeltadviseur, enkele telers en toeleveranciers opzetten van een landelijk kennisnetwerk en enkele proefvelden om de professionele cranberryteelt in Nederland verder op gang te krijgen.

Gemeente Woerden (2015 – heden)

Als kwartiermaker en projectleider Groene Hart Circulair richt ik me sinds 2015 op het opzetten en vormgeven van het project en het aanjagen/faciliteren van concrete pilots. Groene Hart Circulair gaat over het slimmer, lokaler en groener organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van Cradle2Cradle, biobased en circulaire economie. Het project valt onder de regionale samenwerking “GroenehartWerkt!”. In de afgelopen periode is binnen Woerden in dialoog met de samenleving hard gewerkt om alle trajecten rond duurzaamheid (waaronder ‘circulair’) samen te voegen in één integrale opgave ‘Duurzame Samenleving’ met per speerpunt een actieplan. In juni 2017 beslist de gemeenteraad over de integrale langetermijnstrategie en actieplannen.

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC; 2016 – heden)
Projectleider Introductie Cranberryteelt in de Veenweiden
Het VIC wil een bijdrage te leveren aan een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veenweidelandschap, met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem. De focus ligt op een integrale benadering van de vraagstukken en vertaling naar de praktijk. Cranberries (grote veenbes) lijkt een geschikte ‘natte teelt’ voor onze veenweiden, met een goed marktperspectief die kan bijdragen aan het verminderen van de bodemdaling. Maar er is weinig bekend over het managen van de teelt en de belangrijkste parameters: bodem en inrichting, aanplant, (onkruid)beheer, waterbeheer en biodiversiteit. Daarom heeft het VIC in 2015 een proefveld bij KTC Zegveld ingericht. Vanaf begin 2016 mag ik de teeltproef leiden.

Natuurmonumenten (2015)
Adviseur arbeidsparticipatiebeleid
Net als veel andere organisaties worstelde Natuurmonumenten met de uitvoering van de particpatiewet. Enkele van de vragen: (hoe) kun je concreet vormgeven aan arbeidsparticipatie binnen alle geledingen van de werkorganisatie? Welke hindernissen kom je tegen (o.a. regelgeving)? Waar worden we straks op afgerekend? Waarom tellen niet alle functies mee?. In samenwerking met Onbeperkt aan de Slag en de AWVN heb handvatten aangereikt om de ambitie van Natuurmonumenten te vertalen naar reële mogelijkheden binnen reguliere functies, tijdelijke functies, inhuur, inkoop en tendering.

Voorheen was Hans:
• Zelfstandig adviseur integrale gebeidsontwikkeling, natuur en circulaire economie (Bureau Verder)
• Projectleider bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht met focus op het raakvlak tussen natuur en (haven-)economie.
• Betrokken bij het opzetten van Onbeperkt aan de Slag, een (virtueel) netwerk waar werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking elkaar kunnen vinden.

Hans is opgeleid als:

• Landbouwkundig ingenieur (Wageningen Universiteit) op raakvlak ecologie-economie
• professional Master land & water management

Hans is verder nog:
• Bezig zijn huis stap voor stap te renoveren en verduurzamen met groene bouwmaterialen.
• Zanger in een Utrechts mannenkoor.
• Lid van de raad van advies van Onbeperkt aan de Slag.

Het volledige CV van Hans Slootweg