John Steegh

John Steegh
Geassocieerd partner en senior adviseur bestuurlijke aspecten van besluitvorming (governance).
Betrokken bij ORG-ID sinds 1 oktober 2013.
Tel: 06 – 55771974

Over John Steegh
In de besluitvorming in Nederland wil de inhoud het nogal eens afleggen tegen het proces. Een cultuur van meer of minder samenwerkende minderheden leidt tot een fixatie op (juridische) zorgvuldigheid, draagvlak en consensus, of op het ‘spel’. Dat kàn leiden tot ‘uitonderhandelde onzin’. Dat is wat ik heb geleerd in jaren van bestuurlijke en ambtelijke activiteit. De uitdaging is, er voor te zorgen dat het om het inhoudelijke resultaat blijft gaan.

“Systemen doen het niet, het zijn mensen die het doen” (met zwakheden en beperkingen, maar meestal met het hart op de goede plek)

Recente opdrachtgevers van John zijn

• Voor ministeries, provincies, waterbedrijven en LTO heb ik een bestuursovereenkomst opgesteld waarmee de kaders zijn geschapen om drinkwaterwinningen op zandgronden binnen de Europees afgesproken termijn te laten voldoen aan de Nitraatrichtlijn als het gaat om de belasting door agrarische activiteiten. Niet wéér nieuwe wettelijke normen, maar samen zoeken naar schoon water én betere bedrijfsvoering (die ook nog opbrengsten verhoogt).

• Voor een groot waterleidingbedrijf een omgevingsanalyse maken op grond waarvan de bedrijfsstrategie kan worden aangepast aan verschuiving van verantwoordelijkheden en het wegvallen van de beleidsparaplu die hen in staat stelde zich vooral met het technisch veilig stellen van de drinkwaterwinning bezig te houden. Met alle betrokkenen de mogelijkheden operationaliseren van het economisch én ecologisch verantwoorde gebruik van veenweidesloten voor de kweek van winbare vis en planten

• Voor provincies en waterschappen een strategie en uitvoeringsprogramma opstellen voor de zoetwatervoorziening in ‘hoog Nederland’; bestuurlijke debatten voorbereiden en leiden om het draagvlak voor dit gedachtengoed te peilen en te organiseren.

• Idem voor de Zuid-Westelijke Delta, waar een weg gevonden moest worden in bestuurlijke complexiteit door vele betrokken partijen en door de samenloop tussen Deltaprogramma zoetwater en de al jaren slepende discussie of het Volkerak-Zoommeer mag verzilten of niet.

• Voor het Ministerie van I&M leiding geven aan een coalitie van inhoudelijk deskundigen op het gebied van stedelijke klimaatbestendigheid, in het bijzonder van de openbare ruimte en het groen; vervolgens als bestuurlijk ambassadeur optreden voor het in deze groep ontwikkelde gedachtengoed bij toogdagen, congressen en seminars van relevante koepelorganisaties, overheden en het bredere publiek.

• Voor een groep ondernemers in Leiden een agenderende nota schrijven over hoe (anders) met het water in de stad om te gaan, daarbij juridische ondersteuning geven, gericht op conflictoplossing en richting bestuur als ambassadeur optreden voor de reders, ook naar concurrenten.

Voorheen was John:
• wethouder in de gemeente Leiden (portefeuille verkeer en milieu, GroenLinks)
• hoogheemraad van Rijnland (loco-dijkgraaf en portefeuille schoon water, Water Natuurlijk)
• ambtelijk manager en projectleider bij de ministeries van BZK en Justitie (informatica, organisatie, decentralisatie, bestuurlijke organisatie, wetgeving)

John is opgeleid als:
• jurist (staatsrecht, bestuursrecht en rechtsfilosofie, Nijmegen)
• bestuurlijk informatiekundige (Tilburg, St. Louis)
• stadssocioloog (Parijs)

Het volledige CV van John Steegh