In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen?

Met deze onderzoeksvraag bekeek Martijn Thijssen van ORG-ID de Omgevingswet. De conclusie is dat de Omgevingswet de overheden veel ruimte biedt om hun omgeving duurzaam in te richten en te beheren. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan het natuurlijk kapitaal. Maar de conclusie van het onderzoek is ook dat de Omgevingswet verder weinig invulling geeft aan die duurzame inrichting en beheer, en het vooral aan de (lagere) overheden overlaat om dit te doen. Het zou beslist goed zijn wanneer het Rijk de overheden daarbij wat meer richting mee zou geven. De Tweede Kamer heeft dit onderkend door een motie aan te nemen van het lid van Tongeren (Groen Links). In die motie wordt geconstateerd dat het voor de gemeenten ontbreekt aan voldoende handvatten om onder andere duurzaamheid te waarborgen. Die handvatten kunnen gevonden worden door te denken in termen van natuurlijk kapitaal.

Lees meer