ORG-ID organisatie & beleidsontwikkeling

Wie zijn wij?

Wij, adviseurs van ORG-ID, hechten waarde aan een duurzame wereld. Met oprechte betrokkenheid, bevlogenheid, compassie én daadkracht werken wij aan maatschappelijke opgaven. Dat doen onze adviseurs autonoom en vanuit hun eigen kennis en expertise. Daarbij houden wij elkaar als professionals scherp door regelmatige intervisie en kennisuitwisseling binnen ons bureau. Onze adviseurs zorgen voor verandering. Geen woorden maar daden. We maken plannen én voeren ze uit. Dat karakteriseert en verbindt ons: wij denken verder dan advies alleen.

ORG-ID levert een bijdrage aan een het verbeteren van de leefomgeving. Dat lukt volgens ons alleen als mensen samenwerken. Daarom streven we niet alleen naar een duurzame, schone en mooie wereld, maar ook naar een wereld waarin partijen zich verbinden in toekomstbestendige relaties. Door prettige samenwerkingsverbanden te initiëren en faciliteren zorgen we ervoor dat het project waar wij aan werken niet alleen succesvol is, maar ook een goed gevoel geeft. Samen komen we een stap verder. Dááruit halen wij voldoening.

Wat doen wij?

ORG-ID gebruikt al haar kennis en ervaring om u te ondersteunen in de opgave waar u voor staat. We investeren in het goed begrijpen van uw situatie, vragen en ambities. Samen met u brengen we de omgeving en context van de opgave in kaart en stellen we de gewenste effecten van de samenwerking vast. Deze effecten zijn economisch en duurzaam, maar ook sociaal: we doen het voor én met mensen. Complexe opgaven zijn voor ons een uitdaging, waarin wij structuur aanbrengen, dwarsverbanden leggen en u helpen verbinding te maken met strategisch partners en andere betrokkenen. Wij zijn daarbij in staat ons onderwerpen snel eigen te maken, kennis te verzamelen en u op inhoudelijk niveau te ondersteunen.

Het expertisegebied van onze adviseurs is grofweg in 3 thema’s in te delen: klimaatadaptatie, water en landbouw en circulaire economie. Deze onderwerpen bevatten veel dwarsverbanden en vaak pakken we ze in samenhang op. Mensen en organisaties die binnen deze thema’s werken leren we met verandermanagement de juiste keuzes te maken, zodat zij op een prettige, effectieve en toekomstbestendige manier kunnen omgaan met de uitdagingen waar zij voor staan. Door advies en ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe waardeproposities en verdienmodellen, maken wij organisaties met complexe opgaven robuust.

We hebben ruime ervaring met het adaptief uitvoeren van risicovolle processen, projecten en programma’s, en zijn daardoor goed in staat inzicht én overzicht te bewaren. Wij schakelen gemakkelijk: tussen inhoud en proces, tussen ambtelijk en bestuurlijk, tussen regio en Rijk en tussen publiek en privaat. Zo zorgen wij samen met u en andere betrokkenen dat uw project tot resultaat leidt.

Hoe doen wij dat?

Nieuwe opgaven vragen om nieuwe werkwijzen. Organisaties moeten daar vaak hun weg in vinden. Wij helpen uw organisatie zich aan te passen aan nieuwe opgaven en omstandigheden. We dagen u daarbij uit breder te kijken en te leren van partijen met andere perspectieven, werkwijzen en/of overtuigingen. We sturen op écht resultaat door programma’s, plannen of projecten te beoordelen aan de hand van evaluatiecriteria. ORG-ID ondersteunt en brengt organisaties uit verschillende sectoren bij elkaar om samen aan duurzame ontwikkeling te werken, gericht op concrete toepassingen. In het verleden hielpen wij bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenvisie en het opstellen van bestuursovereenkomsten of een businesscase. Mét oog voor de mensen. Want alleen samen hebben we échte impact.

Kunnen wij u helpen?

Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid of veranderingen in de organisatie? En bij het toepassen van nieuwe wensen, waarden en wegen in de praktijk? Bijvoorbeeld door participatie te organiseren, draagvlak te creëren of maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO)? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag? U bent van harte welkom voor een goed gesprek!

Neem contact op met ORG-ID of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs via hun persoonlijke pagina.