Op 17 mei is de officiële aftrap verricht voor de start van het project Proefpolder Kringlooplandbouw in de Gagelpolder (ten zuiden van Wilnis) door de betrokken boeren en de Hoogheemraden van Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en  Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden. Het project richt zich op het afremmen van de bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem in het veenweidegebied in West-Nederland. Daarbij is ook het toekomstperspectief van de melkveehouderij in het geding. Met bestuurlijk draagvlak heeft in 2016 een breed consortium van private en publieke partijen, van waterschappers en ondernemers, adviseurs en onderzoeksinstellingen het initiatief genomen om een zogenoemde ‘Proefpolder KringLoopLandbouw’ in te richten om de potentie van kringlooplandbouw te beproeven, te evalueren, en uit te rollen naar ondernemers in het Westelijk veenweidegebied. Er is namelijk veel potentie om via kringlooplandbouw, inclusief onderwaterdrainage, de waterkwaliteit te verbeteren, bodemdaling substantieel te remmen, en een duurzame melkveehouderij te realiseren. Binnen de proefpolder worden deze doelen concreet gemaakt via een intensief adviseringstraject, gerichte proeven en monitoring, en ontwikkeling van adviesinstrumenten. De looptijd van het project is van 2017 t/m 2020. Leo Joosten van ORG-ID heeft de totstandkoming van het project getrokken in de periode 2015/2016 als projectleider. Zie ook: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/05/17/proefpolder-kringlooplandbouw-veenweiden-gestart  en het filmpje op YouTube

Nadere informatie: joosten@org-id.org of 06-10317892