Vijf maanden na de start heeft het ORG-ID consortium op 30 januari de eindrapportage opgeleverd.

Een mooi traject. Vooral mooi door de bereidheid van alle gesprekspartners om hier tijd en aandacht aan te geven. En dat waren er aardig wat. We mochten 52 mensen interviewen,  49 mensen deden mee aan de reflectiesessies, 82 mensen kwamen naar het World Cafe en nog 66 mensen deden mee met de schriftelijke enquête. Daarna hebben zo’n 30 mensen het concept-eindrapport gelezen en ons feed back gegeven. De Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie gaf aan blij te zijn met het rapport. Ook de stuurgroep kwam met vragen en tips. Al deze waardevolle reacties zijn (binnen de kaders van onze opdracht en onafhankelijke rol) verwerkt in de definitieve versie van de eindrapportage.

De belangrijkste bevinding is dat wanneer je naar de afgelopen periode kijkt, je kan concluderen dat het glas half vol is. Kijk je naar de komende jaren richting 2020, dan is het glas half leeg en moet er een tandje bij om de doelen voor 2020 te halen. Dat tandje erbij omvat onder andere het formuleren van concrete tussendoelen, het organiseren van regie op regionaal niveau, een helderder en steviger communicatie voor meer samenhang, bredere bewustwording en effectievere kennisdeling, het in samenhang benutten van bestaand juridisch instrumentarium, meer aandacht voor financieringsmodellen, en monitoring.

Samenvatting rapport

Het hele rapport